กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

  1. นางบุบผา วาสนาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
  2. นางณัฏฐ์ชพร อรรถเวย์ทิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
  3. นางสาวสิริมงคล บุญมาก ครูผู้ช่วย กรรมการ
  4. นางสาวณัฐกานต์ จันทร์คูเมือง ครูผู้ช่วย กรรมการ
  5. นางสาวทัชชา ดุมนิล ครูผู้ช่วย กรรมการ
  6. นางสาวจิรารัตน์ กลางสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ
  7. นายพัชรพล บุญแจ้ง ครูผู้ช่วย กรรมการ
  8. นางสิริลักษณ์ โยวาศรี ครู กรรมการและเลขานุการ
Back to top button