สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน

ปรัชญาการจัดการศึกษา

สุวิชาโน ภวํ โหติ “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำชุมชน

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

พ.นค.

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-แดง

เอกลักษณ์

“สัมมาคารวะ”

อัตลักษณ์โรงเรียน

“มารยาทดี มีวินัย”

Back to top button