การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

จำนวนบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน
0
ปฐมวัย​
0
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษาตอนต้น
0