ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองคันนาเป็นสถานศึกษาสร้างคนดีให้บ้านเมือง ผู้บริหารและครู เป็นครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะสัมมาชีพ ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีที่หลากหลาย และต่อเนื่อง สู่มืออาชีพ
๒. จัดการศึกษาให้ผุ้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๓. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

๑. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพ
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๓. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. ผู้นักเรียนมีสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนบ้านหนองคันนา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

Back to top button