ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ในขณะนั้นตั้งอยู่หมู่ ๑๒ ตำบลบักได กิ่งอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมสร้างโดยนายเสงี่ยม เม็งประโคน ผู้ใหญ่บ้านบ้านตาเมียง นายพาน ฤทธี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองคันนา นายอดิศักดิ์ มหรรทัศนพงษ์ กำนันตำบลบักได พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านหนองคันนา โดยการปลูกเป็นอาคารชั่วคราว เสาไม้ทุบเปลือก หลังคามุงด้วยหญ้าคา ขนาด ๒ ห้องเรียน ทำพิธีเปิดโรงเรียนบ้านหนองคันนาในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยนายวิชัย ทัศนเศรษฐ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอกาบเชิง โดยมีนายพิสิทธิ์ เมินดี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และนายสนิท พองนวล เป็นครูน้อย

         ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนต้องหยุดทำการเรียนการสอน เนื่องด้วยโรงเรียนถูกไฟไหม้ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หมู่บ้านถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคาม จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพไปอยู่บ้านตาเมียงและได้สร้างอาคารเรียนแบบอาคารติดพื้น ๒ ห้องเรียน ๑ หลัง ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านตาเมียง เมื่อเหตุการณ์ปกติโรงเรียนได้เปิดเรียนตามปกติและได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

         ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านหนองคันนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโรงเรียนใน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึด ๓ เสาหลัก และ ๔ ข้อ นโยบายการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนมีเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ ๕ บ้านหนองคันนา
หมู่ ๖ บ้านโนนมะยาง
หมู่ ๘ บ้านหนองคันนาสามัคคี
หมู่ ๑๑ บ้านเกษตรสมบูรณ์
โรงเรียนมีพื้นที่ ๔๒ ไร่ ๔๘.๑ ตารางวา

Back to top button