กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  1. นายสุรพงศ์ วาสนาม ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
  2. นายธัญญา กทิศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
  3. นางธันยาภัทร์ บุญสุยา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
  4. นายอภิชาติ เจริญยิ่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ
  5. นายพัชรพล บุญแจ้ง ครูผู้ช่วย กรรมการ
  6. นางพรรณี สายเชื้อ พนักงานราชการ กรรมการ
  7. นางปาจรีย์ ทามาศ ครู กรรมการ
  8. นางสาวจิรารัตน์ กลางสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ
  9. นางสาวสุธรรมมา ประพานศรี ครู กรรมการและเลขานุการ
  10. นางสาวสุนิสา ฉิมงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Back to top button