กลุ่มบริหารงานบุคคล

  1. นายธัญญา กทิศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสุนิสา ฉิมงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ
  3. นายพัทธกฤษฏิ์ สมจิตพันธโชติ ครู กรรมการและเลขานุการ
Back to top button