กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  1. นายชนาธิป บุญสุยา ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
  2. นางณัฏฐ์ชพร อรรถเวย์ทิน ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
  3. นายพัทธกฤษฏิ์ สมจิตพันธโชติ ครู กรรมการ
  4. นางสาวเขมกร ถือดียิ่ง พนักงานราชการ กรรมการ
  5. นางสาวนภาพร รัตนภักดี ครู กรรมการและเลขานุการ
  6. นางปาจรีย์ โรจนวัน ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Back to top button