กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

กฎ ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2561

Back to top button